Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Opublikowano: admin, 11.06.2018

Odpadem niebezpiecznym nazywamy produkt uboczny działalności gospodarczej, a także bytowej człowieka.  Odpady niebezpieczne to zarówno ciecze, ciała stałe, jak i gazy. Odpady te stanowią często poważne zagrożenie dla całego środowiska powietrza, gleby oraz wody. Dlatego tak ważna jest ich odpowiednia utylizacja. Każda nieprawidłowość w tej materii może przyczynić się do poważnego skażenia gleb czy też wód, a ulatniające się gazy także powietrza.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych Londyn

Firmy zajmujące się utylizacją odpadów niebezpiecznych powinny posiadać profesjonalne zaplecze techniczne oraz specjalistyczny sprzęt pozwalający na unieszkodliwianie owych odpadów. Sprzęt służący do odbioru powinien być stale konserwowany i odpowiadać najwyższym unijnym standardom zapewniającym bezpieczeństwo. Pierwszym z elementów podczas utylizacji odpadów niebezpiecznych Londyn jest ich odbiór od klienta. Profesjonaliści powinni zatem posiadać odpowiednią flotę samochodową przystosowaną do odbioru oraz specjalne pojemniki czy kontenery do zbioru owych odpadów. Po odpowiednim zabezpieczeniu wszystko jest przygotowane do bezpiecznego transportu w miejsce utylizacji.

Przykłady odpadów niebezpiecznych

Polichlorowane bifenyle (PCB) są to bardzo toksyczne związki chemiczne. Ulegają powolnemu rozkładowi i składają się z mieszaniny kongenerów i izomerów. Są termoodporne, ale przy temp. 500C rozkładają się do dioksyn i furanów. Związek ten występuje we wszystkich ekosystemach. Mogą dostać się do organizmu człowieka w wyniku uszkodzenia urządzeń, w których zostały zastosowane lub niewłaściwego ich składowania i utylizacji. Mogą powodować trwałe uszkodzenia układu nerwowego, nerek, wątroby, śledziony, może być przyczyną zaniku grasicy oraz chorób skóry. W przypadku produktów spożywczych najczęściej można znaleźć związki PCB w maśle, wołowinie oraz rybach morskich.

Azbest chryzotyl (azbest biały), krokydolit (azbest niebieski) oraz amosyt (azbest brązowy). To minerały występujące w formie włóknistej. Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz termiczną. Jest wysokoelastyczny oraz wytrzymały na działanie czynników chemicznych. Jest niepalny w temperaturze 350 stopni Celsjusza, jego odporność spada tylko o 20%, ale dzięki ponownemu przyjęciu wody z otoczenia wraca do poprzedniej odporności. Dopiero temperatura 700 stopni Celsjusza powoduje nieodwracalne zniszczenie. Ze względu nas kiepskie przewodnictwo ciepła i prądy często jest stosowany jako materiał izolacyjny. Azbest jest przyczyną: pylicy azbestowej, raka płuc, nowotworu śródbłonka opłucnej. Choroby te mogą ujawnić się po wielu latach. Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich wielkości (średnicy i długości). Większe włókna zatrzymywane są w górnych drogach oddechowych i usuwane przez rzęski, te całkiem małe eliminowane są przez system odpornościowy. Natomiast długie i cienkie włókna przedostają się do dolnych dróg oddechowych gdzie w wyniku wieloletniego przebywania powodują nowotwory. Ten rodzaj włókien może powstawać w wyniku ścierania wykładzin hamulcowych oraz sprzęgłowych w samochodach starszego typu.

Odpady medyczne są to substancje, ciekłe, stałe i gazowe, które powstają podczas leczenia oraz przy diagnozowaniu. Można je podzielić na 4 grupy:  Odpady bytowo-gospodarcze Odpady specyficzne przeznaczone do unieszkodliwiania Odpady specjalne Odpady wtórne – pozostałości po przeróbce termicznej odpadów specyficznych

Z wyżej wymienionych jedynie odpady bytowo-gospodarcze nie stanowią zagrożenia. Pozostałe grupy zostały sklasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Wymagają zatem odizolowania od otoczenia już w miejscu ich powstawania, należy wprowadzić specjalne metody ich gromadzenia, transportu oraz unieszkodliwiania.

Baterie i akumulatory możemy podzielić je na nieodnawialne (ich budowa umożliwia ich rozładowanie tylko raz) oraz odnawialne (działają na tej samej zasadzie co baterie pierwotne, jednak zachodzące w nich procesy chemiczne mogą być odwrócone poprzez ładowanie).

Po zużyciu obu rodzajów baterii powinno się je odniesc do specjalnego pojemnika na zużyte baterie. Baterie powinny być przechowywane, zbierane i regularnie poddawane procesom odzysku i recyklingu. Część ze związków obecnych w bateriach lub wytwarzanych podczas ich użytkowania nie jest obojętna dla środowiska.

W tonie zużytych baterii można spotkać:

Dwutlenek manganu 270,0 kg
Żelazo 210,0 kg
Cynk 160,0 kg
Grafit 60,0 kg
Chlorek amonowy 35,0 kg
Miedź 20,0 kg
Wodorotlenek potasu 10,0 kg
Rtęć 3,0 kg
Kilka kg niklu i litu
Kadm 0,5 kg
Srebro 0,3 kg
Niewielkie ilości kobaltu

Również smołę, szkło, krzemionkę, papier i folie oraz wodór. Baterie są szkodliwe ze względu na toksyczne działanie zawartych w nich metali ciężkich.

Po lekturze powyższego artykułu każdy powinien się zastanowić czy prawidłowo dba o utylizację odpadów niebezpiecznych oraz pozostałych śmieci. Zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w przedsiębiorstwie.